4RN9X-X8MHF-PGQT4-2FRDF-R3HTB

Tested: December 31, 2017

Key: 4RN9X-X8MHF-PGQT4-2FRDF-R3HTB
0xC004C020 - The activation server determined that the Multiple Activation Key has exceeded the limit of activations
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
PKeyConfig   : Office 2013
Key      : 4RN9X-X8MHF-PGQT4-2FRDF-R3HTB
Key Status   : Valid
Product ID   : 00214-41520-27433-AA434
Extended PID  : XXXXX-02144-152-027433-03-1049-9200.0000-3652017
SKU ID     : ed34dc89-1c27-4ecd-8b2f-63d0f4cedc32
Description  : Office15_ProjectProVL_MAK
Edition ID   : ProjectProVolume
Sub Type    : X18-32797
License Type  : Volume:MAK
Channel    : ltMAK
Crypto ID   : 2144 (860)
Activ. Count  : 2500
Block Key Base : Not found

BM7NY-MRTGG-X944Q-CQB4W-XWYGV

Checked: October 6, 2016

Key: BM7NY-MRTGG-X944Q-CQB4W-XWYGV
0xC004C003 - The activation server determined that the specified product key is blocked
PKeyConfig   : Office 2013
Key      : BM7NY-MRTGG-X944Q-CQB4W-XWYGV
Key Status   : Valid
Product ID   : 00215-70000-03094-AA697
Extended PID  : XXXXX-02157-000-003094-03-1049-9200.0000-2802016
SKU ID     : 2b9e4a37-6230-4b42-bee2-e25ce86c8c7a
Description  : Office15_ProjectStdVL_MAK
Edition ID   : ProjectStdVolume
Sub Type    : X18-32835
License Type  : Volume:MAK
Channel    : ltMAK
Crypto ID   : 2157 (86d)
Total Keys   : 83000000 (4f27ac0)
Activ. Count  : Key Blocked!
Block Key Base : Key Blocked!

NGXJQ-8WQ6P-TP78B-T8T48-F3HTB

Key: NGXJQ-8WQ6P-TP78B-T8T48-F3HTB
0xC004C003 - The activation server determined that the specified product key is blocked
PKeyConfig   : Office 2013
Key      : NGXJQ-8WQ6P-TP78B-T8T48-F3HTB
Key Status   : Valid
Product ID   : 00214-40000-43671-AA845
Extended PID  : XXXXX-02144-000-043671-03-1049-9200.0000-1742016
SKU ID     : ed34dc89-1c27-4ecd-8b2f-63d0f4cedc32
Description  : Office15_ProjectProVL_MAK
Edition ID   : ProjectProVolume
Sub Type    : X18-32795
License Type  : Volume:MAK
Channel    : ltMAK
Crypto ID   : 2144 (860)
Total Keys   : 76000000 (487ab00)
Activ. Count  : Key Blocked!
Block Key Base : Key Blocked!

7PHN7-3G4TH-G9PFC-79X6H-T28P7

Key: 7PHN7-3G4TH-G9PFC-79X6H-T28P7
0xC004C003 - The activation server determined that the specified product key is blocked
PKeyConfig   : Office 2013
Key      : 7PHN7-3G4TH-G9PFC-79X6H-T28P7
Key Status   : Valid
Product ID   : 00215-77470-43233-AA184
Extended PID  : XXXXX-02157-747-043233-03-1049-9200.0000-1742016
SKU ID     : 2b9e4a37-6230-4b42-bee2-e25ce86c8c7a
Description  : Office15_ProjectStdVL_MAK
Edition ID   : ProjectStdVolume
Sub Type    : X18-32840
License Type  : Volume:MAK
Channel    : ltMAK
Crypto ID   : 2157 (86d)
Total Keys   : 83000000 (4f27ac0)
Activ. Count  : Key Blocked!
Block Key Base : Key Blocked!

HQ7PN-M8PKG-GK83K-MKV6B-BBF2M

Tested: November 29, 2016

Key: HQ7PN-M8PKG-GK83K-MKV6B-BBF2M
0xC004C020 - The activation server determined that the Multiple Activation Key has exceeded the limit of activations
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
PKeyConfig   : Office 2013
Key      : HQ7PN-M8PKG-GK83K-MKV6B-BBF2M
Key Status   : Valid
Product ID   : 00214-47600-15563-AA373
Extended PID  : XXXXX-02144-760-015563-03-1049-9200.0000-0992016
SKU ID     : ed34dc89-1c27-4ecd-8b2f-63d0f4cedc32
Description  : Office15_ProjectProVL_MAK
Edition ID   : ProjectProVolume
Sub Type    : X18-32798
License Type  : Volume:MAK
Channel    : ltMAK
Crypto ID   : 2144 (860)
Total Keys   : 76000000 (487ab00)
Activ. Count  : 0
Block Key Base : Not found

KCH83-6NGDV-B8QCM-3D862-TMQ6V

Checked: September 23, 2016

Key: KCH83-6NGDV-B8QCM-3D862-TMQ6V
0xC004C003 - The activation server determined that the specified product key is blocked
PKeyConfig   : Office 2013
Key      : KCH83-6NGDV-B8QCM-3D862-TMQ6V
Key Status   : Valid
Product ID   : 00215-77470-58630-AA713
Extended PID  : XXXXX-02157-747-058630-03-1049-9200.0000-2672016
SKU ID     : 2b9e4a37-6230-4b42-bee2-e25ce86c8c7a
Description  : Office15_ProjectStdVL_MAK
Edition ID   : ProjectStdVolume
Sub Type    : X18-32840
License Type  : Volume:MAK
Channel    : ltMAK
Crypto ID   : 2157 (86d)
Total Keys   : 83000000 (4f27ac0)
Activ. Count  : Key Blocked!
Block Key Base : Key Blocked!

BNY68-CWQ47-9T7GP-7R9FH-VT7TB

Tested: November 29, 2016

Key: BNY68-CWQ47-9T7GP-7R9FH-VT7TB
0xC004C020 - The activation server determined that the Multiple Activation Key has exceeded the limit of activations
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
PKeyConfig   : Office 2013
Key      : BNY68-CWQ47-9T7GP-7R9FH-VT7TB
Key Status   : Valid
Product ID   : 00214-47600-03959-AA446
Extended PID  : XXXXX-02144-760-003959-03-1049-9200.0000-1772016
SKU ID     : ed34dc89-1c27-4ecd-8b2f-63d0f4cedc32
Description  : Office15_ProjectProVL_MAK
Edition ID   : ProjectProVolume
Sub Type    : X18-32798
License Type  : Volume:MAK
Channel    : ltMAK
Crypto ID   : 2144 (860)
Total Keys   : 76000000 (487ab00)
Activ. Count  : 0
Block Key Base : Not found

9YWBG-NT47H-3BDYV-BYRWV-3JYGB

Tested: November 29, 2016

Key: 9YWBG-NT47H-3BDYV-BYRWV-3JYGB
0xC004C020 - The activation server determined that the Multiple Activation Key has exceeded the limit of activations
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
PKeyConfig   : Office 2013
Key      : 9YWBG-NT47H-3BDYV-BYRWV-3JYGB
Key Status   : Valid
Product ID   : 00214-47600-03410-AA717
Extended PID  : XXXXX-02144-760-003410-03-1049-9200.0000-1772016
SKU ID     : ed34dc89-1c27-4ecd-8b2f-63d0f4cedc32
Description  : Office15_ProjectProVL_MAK
Edition ID   : ProjectProVolume
Sub Type    : X18-32798
License Type  : Volume:MAK
Channel    : ltMAK
Crypto ID   : 2144 (860)
Total Keys   : 76000000 (487ab00)
Activ. Count  : 0
Block Key Base : Not found

BCFNM-WCPJR-TBDD3-WYY3B-G28PH

Key: BCFNM-WCPJR-TBDD3-WYY3B-G28PH
0xC004C003 - The activation server determined that the specified product key is blocked
PKeyConfig   : Office 2013
Key      : BCFNM-WCPJR-TBDD3-WYY3B-G28PH
Key Status   : Valid
Product ID   : 00214-16200-51506-AA501
Extended PID  : XXXXX-02141-620-051506-00-1049-9200.0000-1742016
SKU ID     : f2435de4-5fc0-4e5b-ac97-34f515ec5ee7
Description  : Office15_ProjectProR_Retail
Edition ID   : ProjectProRetail
Sub Type    : X18-32771
License Type  : Retail
Channel    : ltPERP
Crypto ID   : 2141 (85d)
Total Keys   : 62000000 (3b20b80)
Block Key Base : Not found

WJ8XC-NH2JV-W2FDH-722QT-KTKJV

Key: WJ8XC-NH2JV-W2FDH-722QT-KTKJV
0xC004C003 - The activation server determined that the specified product key is blocked
PKeyConfig   : Office 2013
Key      : WJ8XC-NH2JV-W2FDH-722QT-KTKJV
Key Status   : Valid
Product ID   : 00214-10620-40194-AA955
Extended PID  : XXXXX-02141-062-040194-00-1049-9200.0000-0982016
SKU ID     : f2435de4-5fc0-4e5b-ac97-34f515ec5ee7
Description  : Office15_ProjectProR_Retail
Edition ID   : ProjectProRetail
Sub Type    : X18-32770
License Type  : Retail
Channel    : ltPERP
Crypto ID   : 2141 (85d)
Total Keys   : 62000000 (3b20b80)
Block Key Base : Not found

K9N7G-PMTWK-86CTF-K98HR-QGKJY

Tested: November 29, 2016

Key: K9N7G-PMTWK-86CTF-K98HR-QGKJY
0xC004C020 - The activation server determined that the Multiple Activation Key has exceeded the limit of activations
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
PKeyConfig   : Office 2013
Key      : K9N7G-PMTWK-86CTF-K98HR-QGKJY
Key Status   : Valid
Product ID   : 00214-47600-11194-AA245
Extended PID  : XXXXX-02144-760-011194-03-1049-9200.0000-0812016
SKU ID     : ed34dc89-1c27-4ecd-8b2f-63d0f4cedc32
Description  : Office15_ProjectProVL_MAK
Edition ID   : ProjectProVolume
Sub Type    : X18-32798
License Type  : Volume:MAK
Channel    : ltMAK
Crypto ID   : 2144 (860)
Total Keys   : 76000000 (487ab00)
Activ. Count  : 0
Block Key Base : Not found

Office 2013 Project Pro Retail keys

Checked: August 1, 2016

QNDQB-TKCTQ-PJBYW-R6GB8-PJ9JK
RGBNM-PD48T-P7G7Y-82BXB-QJYFX
VNRRX-TG3GD-83GDH-37JTV-GCMFX
YD92N-VK626-F4P2Y-WR9KF-2J9JK
QKJ7W-NKVHX-HTFJC-MHKVQ-H2XJK
4QVN3-MVVKY-MC7V7-XJK77-YY28K
8NWYD-CYVWC-242X9-62Q6P-MPXJK
QQMPJ-WKNKJ-HTHTT-G2CRJ-DGKJK
RF93J-XNQFD-Q2DDD-M6QVG-QYFY9
NTFG3-7B99J-6C28C-3977X-3RP8K
48HNV-4CGHT-PWCHM-WR3W2-6JC8K
36N9R-JH27W-F27B7-293T9-6CMFX
68N6Q-G8BK4-B4G8D-3XK82-V8PB9
GJYNC-WYT8F-2Q4DD-FR9YF-YTBFX
TJP4N-R7JXW-442FX-82QGR-WFD4X
4J4QN-R2WJW-42W8V-CJ8RR-3C8M9
8HD8N-J7HW4-FJXKR-88W98-QC8M9
7YHNW-RVCQY-VBDB2-QX69Q-B96WK
HDN2D-VJPHH-D4P4K-BQ27R-BY28K
2NDRT-M9QTH-2BKP3-HPRVC-J42B9
8TN8W-88JJK-T876T-VD69C-W2MFX
8CQ3P-CNG4F-92DQW-3887W-WB28K
NWFJR-2PDJV-H98XG-XMVFP-PGWM9
447TN-FR7DG-Y8WT6-9M4V7-QPCB9
NKW96-DDGWH-DVMC8-C3VCM-X4P8K
M32J9-NTDYB-HFKWF-999W6-68YFX
4JXNB-6TKX2-D79VG-794RT-8TWM9
NRPDR-74FPB-H964K-8WCTP-MPXJK
Q8VVC-22NF2-C3TFM-7WW3D-VXJM9
NYFQB-VYX94-V3YD8-3FQ3Y-FGBFX
T99ND-W8KGM-8DBVW-CJQ9W-D9JM9
BCFNM-WCPJR-TBDD3-WYY3B-G28PH
N49DF-V8YC7-FJF23-CVVVG-KTKJV
NGD6Y-7G8KC-J4F7J-J4KQR-X2CCH
PH88W-T8N4R-MM389-WTB2X-DYF2H
Q47QV-BNM4J-967FQ-R4PV8-RX6WV
WJ8XC-NH2JV-W2FDH-722QT-KTKJV
K892Y-GNMXJ-7KXX6-Q4Y7B-DPCCH
7TN3B-884V8-QB9HD-HH6QJ-TQ42H
669XT-QNRVD-PJ4XK-XQY7Q-M7R2H
6CBNQ-XWHQP-RRP7T-MKF67-6XVR7
VXPNM-KTMJP-6VQ6K-DVPVR-KBQ47
JYHFH-6NF7H-FFR42-TQVK3-WQHR7
XNHXW-VWQCJ-DBB3M-PM963-9D42H
YQJTN-93F7R-DKQRM-8FTY3-B96WV
G2NJT-QB6CC-RX48M-MVXFV-6XVR7
FVW6C-RWNFR-XP27V-CPWWX-RM28V
VJNR4-BY77W-72Y9G-8J2VH-XD42H
YYJVF-WVNMD-YMR2Q-6BYDX-WTWPH
NJC63-HG4Y6-FJ39J-MV2WD-489JV
RC62N-7WX86-XK4X4-JBDKT-P7GWV
FJRGQ-BNG7X-78M4K-6VQYM-88C8V
RTCW8-NPPTH-D3DFG-2T62J-4VR2H
RQW8T-XND84-2QJ4Y-G83KV-2R2CH
7N62D-8PBD7-MMXYP-87RV8-HMF2H
YFN6C-R8QX4-YKVYQ-DCR2P-2DHR7
J4KDN-HQY7H-DC669-H48P2-7CCCH
VV7FP-BHN3B-T2J7D-7HKH7-VT7R7
ND83W-XQVRC-88DTJ-QH7F7-HXJPH
3XRHT-FN8MV-DXHFV-P9KYT-PDHR7
B4MRN-KWVFX-VC46T-6GBW6-2342H

[7] Project 2013 Pro Volume MAK keys
Online and Phone Activation

Tested: December 31, 2017

4RN9X-X8MHF-PGQT4-2FRDF-R3HTB	2500
GPKNG-3T4YC-XBMVH-BP2XM-6VGWY
X9BCN-PGY74-FP9V6-36MBJ-K2CCM
9YWBG-NT47H-3BDYV-BYRWV-3JYGB
BNY68-CWQ47-9T7GP-7R9FH-VT7TB
K9N7G-PMTWK-86CTF-K98HR-QGKJY
HQ7PN-M8PKG-GK83K-MKV6B-BBF2M
2PYHT-KNW9Y-GRGYY-X46YP-RVR2M
6RGWN-FQTQ8-86WJV-Q2PKV-6XVTB
NGXJQ-8WQ6P-TP78B-T8T48-F3HTB
6RGWD-JN4PQ-X8CYR-Q87J4-F6WPM
WNVF6-Y69H7-9HRV3-Q9DFQ-Y4D6B
VQH96-29NF3-JWJ94-3H874-GXVTB
YGNRH-278PW-XC6DQ-F3CPP-2DHTB
98JVN-C67FX-PRP9F-XCPGM-F89JY
7JNCY-RVCPY-QQFQF-V4MVB-7MF2M
DNX44-JMJ3H-GX4PX-87YTM-QJYGB
CJNBX-CB97F-3X7PT-V9H3C-76BGB
XNVDW-4JYHX-978R2-WM6MC-CJ9JY
N86DT-FQJ46-RXP6B-4RFTH-PWC8Y
NWVXP-X7VV2-FHWHX-M4PCW-GVGWY
R7W4B-QNR6J-274YQ-K24T8-PJ9JY