23MJN-BQ487-V2TH7-3R69J-W42FR

Tested and Activ. Count updated: November 29, 2016

Key: 23MJN-BQ487-V2TH7-3R69J-W42FR
0xC004C020 - The activation server determined that the Multiple Activation Key has exceeded the limit of activations
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
PKeyConfig   : Office 2013
Key      : 23MJN-BQ487-V2TH7-3R69J-W42FR
Key Status   : Valid
Product ID   : 00219-52280-21242-AA356
Extended PID  : XXXXX-02195-228-021242-03-1049-9200.0000-3042016
SKU ID     : 3e4294dd-a765-49bc-8dbd-cf8b62a4bd3d
Description  : Office15_VisioProVL_MAK
Edition ID   : VisioProVolume
Sub Type    : X18-33295
License Type  : Volume:MAK
Channel    : ltMAK
Crypto ID   : 2195 (893)
Total Keys   : 76000000 (487ab00)
Activ. Count  : 739
Block Key Base : Not found

KX2N9-6V3MJ-9MP62-M66YV-9BQ8W

Checked: October 6, 2016

Key: KX2N9-6V3MJ-9MP62-M66YV-9BQ8W
0xC004C003 - The activation server determined that the specified product key is blocked
PKeyConfig   : Office 2013
Key      : KX2N9-6V3MJ-9MP62-M66YV-9BQ8W
Key Status   : Valid
Product ID   : 00220-67470-02566-AA375
Extended PID  : XXXXX-02206-747-002566-03-1049-9200.0000-2802016
SKU ID     : 44a1f6ff-0876-4edb-9169-dbb43101ee89
Description  : Office15_VisioStdVL_MAK
Edition ID   : VisioStdVolume
Sub Type    : X18-32585
License Type  : Volume:MAK
Channel    : ltMAK
Crypto ID   : 2206 (89e)
Total Keys   : 83000000 (4f27ac0)
Activ. Count  : Key Blocked!
Block Key Base : Key Blocked!

MK8XN-TFXMJ-RGH9F-RHFYG-MKJRR

Key: MK8XN-TFXMJ-RGH9F-RHFYG-MKJRR
0xC004C003 - The activation server determined that the specified product key is blocked
PKeyConfig   : Office 2013
Key      : MK8XN-TFXMJ-RGH9F-RHFYG-MKJRR
Key Status   : Valid
Product ID   : 00219-56840-43671-AA426
Extended PID  : XXXXX-02195-684-043671-03-1049-9200.0000-1772016
SKU ID     : 3e4294dd-a765-49bc-8dbd-cf8b62a4bd3d
Description  : Office15_VisioProVL_MAK
Edition ID   : VisioProVolume
Sub Type    : X18-33297
License Type  : Volume:MAK
Channel    : ltMAK
Crypto ID   : 2195 (893)
Total Keys   : 76000000 (487ab00)
Activ. Count  : Key Blocked!
Block Key Base : Key Blocked!

68NFT-3KKPT-XY4D8-XQMF8-82MJW

Key: 68NFT-3KKPT-XY4D8-XQMF8-82MJW
0xC004C003 - The activation server determined that the specified product key is blocked
PKeyConfig   : Office 2013
Key      : 68NFT-3KKPT-XY4D8-XQMF8-82MJW
Key Status   : Valid
Product ID   : 00220-64150-43233-AA573
Extended PID  : XXXXX-02206-415-043233-03-1049-9200.0000-1772016
SKU ID     : 44a1f6ff-0876-4edb-9169-dbb43101ee89
Description  : Office15_VisioStdVL_MAK
Edition ID   : VisioStdVolume
Sub Type    : X18-32590
License Type  : Volume:MAK
Channel    : ltMAK
Crypto ID   : 2206 (89e)
Total Keys   : 83000000 (4f27ac0)
Activ. Count  : Key Blocked!
Block Key Base : Key Blocked!

NWY9Q-VT449-64DGY-8PGXY-7MF4R

Tested: November 29, 2016

Key: NWY9Q-VT449-64DGY-8PGXY-7MF4R
0xC004C020 - The activation server determined that the Multiple Activation Key has exceeded the limit of activations
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
PKeyConfig   : Office 2013
Key      : NWY9Q-VT449-64DGY-8PGXY-7MF4R
Key Status   : Valid
Product ID   : 00219-54560-14614-AA376
Extended PID  : XXXXX-02195-456-014614-03-1049-9200.0000-0992016
SKU ID     : 3e4294dd-a765-49bc-8dbd-cf8b62a4bd3d
Description  : Office15_VisioProVL_MAK
Edition ID   : VisioProVolume
Sub Type    : X18-33300
License Type  : Volume:MAK
Channel    : ltMAK
Crypto ID   : 2195 (893)
Total Keys   : 76000000 (487ab00)
Activ. Count  : 0
Block Key Base : Not found

39GQF-N63MD-TJXHX-FPB8F-HQT2J

Checked: November 5, 2016

Key: 39GQF-N63MD-TJXHX-FPB8F-HQT2J
0xC004C003 - The activation server determined that the specified product key is blocked
PKeyConfig   : Office 2013
Key      : 39GQF-N63MD-TJXHX-FPB8F-HQT2J
Key Status   : Valid
Product ID   : 00220-64150-58642-AA562
Extended PID  : XXXXX-02206-415-058642-03-1049-9200.0000-3102016
SKU ID     : 44a1f6ff-0876-4edb-9169-dbb43101ee89
Description  : Office15_VisioStdVL_MAK
Edition ID   : VisioStdVolume
Sub Type    : X18-32590
License Type  : Volume:MAK
Channel    : ltMAK
Crypto ID   : 2206 (89e)
Total Keys   : 83000000 (4f27ac0)
Activ. Count  : Key Blocked!
Block Key Base : Key Blocked!

NCR7M-XT667-M6R8Y-CH2MG-WW9MQ

Key: NCR7M-XT667-M6R8Y-CH2MG-WW9MQ
0xC004C060 - The activation server determined that the specified product key is blocked
PKeyConfig   : Office 2013
Key      : NCR7M-XT667-M6R8Y-CH2MG-WW9MQ
Key Status   : Valid
Product ID   : 00218-60004-65947-AA695
Extended PID  : XXXXX-02186-000-465947-00-1049-9200.0000-1032016
SKU ID     : a491efad-26ce-4ed7-b722-4569ba761d14
Description  : Office15_VisioProMSDNR_Retail
Edition ID   : VisioProRetail
Sub Type    : X18-33261
License Type  : Retail
Channel    : ltPERP
Crypto ID   : 2186 (88a)
Total Keys   : 999000000 (3b8b87c0)
Block Key Base : Not found

V9XBQ-RNFTR-TM7PW-D4PF8-YPXMY

Key: V9XBQ-RNFTR-TM7PW-D4PF8-YPXMY
0xC004C003 - The activation server determined that the specified product key is blocked
PKeyConfig   : Office 2013
Key      : V9XBQ-RNFTR-TM7PW-D4PF8-YPXMY
Key Status   : Valid
Product ID   : 00219-24341-28581-AA227
Extended PID  : XXXXX-02192-434-128581-00-1049-9200.0000-0982016
SKU ID     : 15d12ad4-622d-4257-976c-5eb3282fb93d
Description  : Office15_VisioProR_Retail
Edition ID   : VisioProRetail
Sub Type    : X18-33280
License Type  : Retail
Channel    : ltPERP
Crypto ID   : 2192 (890)
Total Keys   : 62000000 (3b20b80)
Block Key Base : Not found

KCHDY-NJD6B-WT29Q-BQXKV-CYQ8F

Tested: November 29, 2016

Key: KCHDY-NJD6B-WT29Q-BQXKV-CYQ8F
0xC004C020 - The activation server determined that the Multiple Activation Key has exceeded the limit of activations
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
PKeyConfig   : Office 2013
Key      : KCHDY-NJD6B-WT29Q-BQXKV-CYQ8F
Key Status   : Valid
Product ID   : 00219-54560-04169-AA703
Extended PID  : XXXXX-02195-456-004169-03-1049-9200.0000-0812016
SKU ID     : 3e4294dd-a765-49bc-8dbd-cf8b62a4bd3d
Description  : Office15_VisioProVL_MAK
Edition ID   : VisioProVolume
Sub Type    : X18-33300
License Type  : Volume:MAK
Channel    : ltMAK
Crypto ID   : 2195 (893)
Total Keys   : 76000000 (487ab00)
Activ. Count  : 0
Block Key Base : Not found

Office 2013 Visio Pro Retail keys

Checked: July 3, 2016

3TNRK-MBF6T-B3GDW-WCMFB-F89MQ
7MNYH-VK9MG-2BHR2-6YV72-DC8RD
9XYWX-4N4P8-QJWYH-2G4MY-6VGYQ
BHKPP-NPCMF-3KK3T-923CD-RJPFD
BNMW7-3Y8KX-P62F8-TW8DV-HXJRD
NCR7M-XT667-M6R8Y-CH2MG-WW9MQ
W9TYN-VY4KR-HWGVC-2R7T4-W8DBQ
4J4N7-694GJ-43G9P-JJ7Y3-KKVV3
PC37C-43N6F-GDHCQ-QW8BR-WFD73
B2NY4-TGFXX-KR4CX-XGR48-4VR4D
4NQP6-3G6VT-HJ642-RBH6D-3PCFD
TV66D-MNTTJ-64FKR-HHBW9-XKVV3
6RF3N-GJ672-9RTX8-RHHBK-7XJRD
VNJMC-Q8RTX-G7P2B-GDM4G-TJDBQ
NHXRP-FX9WX-VYF2G-2DF77-QPCFD
KV2CP-JNK7H-GHKD2-WWHR2-P9VV3
TNFXF-KX69C-G2KVT-8X4MK-DYF4D
4GKNP-76F7H-W2D7B-V6PHF-PPMH3
FJ2N7-W8TXC-JB8KB-DCQ7Q-7T7V3
VXX6C-DN3HQ-3CRXG-RF4KT-YG7V3
TCWJK-N6GFH-82BP9-HV7YQ-T6KMQ
KD8CP-DN968-RGQM6-PMFMK-M96YQ
QQ4NR-2Q67B-X9C6R-4B8CH-HXJRD
PBRNH-MY4D4-67BQK-WGM4P-XTKMQ
66DNF-28W69-W4PPV-W3VYT-TJDBQ
ND3G9-KQHY4-8P3W2-VGXVY-B4D73
NCDH3-4R7FX-W3HGV-KDF7V-T28RD
BYJFV-KN4QC-RCYQK-7JKR9-MG7V3
NFMH6-QVYDK-P72CB-TBR8Y-PR2FD
JB997-N7XQC-78K39-XCMVG-KTKMQ
RN8QR-2MT44-KM6CM-8KDCD-RJPFD
4VNXV-F7PBY-GY8WK-2KYDD-B96YQ
8N3QV-PQ9MK-9MRTJ-DMH63-B96YQ
WBF89-8NGM2-J3MGW-TJK42-YKJRD
B2CVF-PN6WF-DMVX7-WQKXF-GXVV3
27W4Q-T9N3J-JWX46-M7K96-GMQ73
QQCJM-2NPKG-82CYH-FJCM7-94QBQ
4JFBM-NDFM9-THPQB-8VG8D-VXJRD
4GXM8-NPJVD-337GW-8YPD9-H6BH3
7BNXP-TYHGR-9JKKK-WXC3C-3YF4D
FVNG6-QPMBW-CDFMC-422RC-MPXMQ
JTNF7-KGJYD-WGWFQ-827TC-9P8RD
NHQB6-GTDVM-B9Q6Q-4X8TF-KBQ73
K6NC7-KMX7G-TC6RR-FDM23-8K6YQ
CNK8C-KJP7H-JK6RG-Q6CGP-MPXMQ
JN377-B88TC-2C749-BKCPJ-YPXMQ
64FR8-MNCYG-DMQ7C-8CFV2-27GYQ
MT7YN-TMV9C-7DDX9-64W77-B7R4D
F6YXN-VYHM6-6YT8Y-J43KW-TQ44M
V9XBQ-RNFTR-TM7PW-D4PF8-YPXMY
36RNY-VFKG4-C2BJR-FDQKR-3C8RM
XRDRP-YDN2X-Y8YHC-DKX4D-4GBJB
R2H8N-X6F4H-WMGCH-BGCGF-842FM
XYVNR-R8DGW-GKD74-TY32C-VFQBY
VPVBN-Q6R6B-66J4H-2YBJQ-G8YJB
8J6NQ-CKX4W-DQ3BT-3YBFC-27GYY
YCN7T-YV4XK-P3P4G-K3HRW-33TYY
XNFQD-H2G63-9DMF9-F7PGQ-PYQ8B
MMV9V-YPNPF-DFVTH-T4QFP-3YF4M
PRNCT-XPPVV-G9M94-YF2RQ-Y4D8B
PNQFX-4V7MR-PPRG9-QYC34-BY3BY
KYVPN-9TQR3-CBPH7-GKPJT-9KVWB
CRM7D-HN4PX-CWQ72-HXV6C-9P8RM
Q9H8Q-9N7VB-H7R4D-3Y734-4X6YY
NW8KF-8G2V7-9CQMH-HPHFH-VT7WB
BHBXN-P82KT-X7J78-4V3KC-HH38B
N6VVF-KMRG9-QXKP8-R6HFX-9HGYY
QNRXG-9T88G-3J2CW-82PW6-2344M
G6CGQ-NWTCB-VXDT7-RXQ6C-KWYJB
F2DWC-NXPKF-QVBDK-49Y78-MTBJB
XN4WT-T6Y38-HTFPG-DKVMG-WW9MY
WR9VV-NC9R9-TGWFX-YQYTX-BKJRM
Q7PNB-YQRCW-PDPDJ-48XCV-PWDBY
Q92N8-R4YB7-CY3MJ-93T4J-DGKMY
NMHRQ-CGBXJ-YKY7V-4PR2M-TXVWB
9FBNY-X97W6-X8P3R-FXTVT-MKJRM
M9V4N-P44JG-TTT8Q-6FPR4-PPMJB

[7] Visio 2013 Pro Volume MAK keys

Online and Phone Activation

Tested and Activ. Count updated: November 29, 2016

23MJN-BQ487-V2TH7-3R69J-W42FR	 739
88YWN-84K3Q-QK34X-V26H9-T8YJF
DF3CN-C3MCF-9J7JD-JBT6B-39JRR
FQ3N7-DRB2X-MYFCY-RJXV3-PYQ8F
KCHDY-NJD6B-WT29Q-BQXKV-CYQ8F
NWY9Q-VT449-64DGY-8PGXY-7MF4R
2XQNB-VT69T-48TY7-D44P3-4GBJF
22QF4-N2R48-DMYBQ-D4DJX-RM3B4
MK8XN-TFXMJ-RGH9F-RHFYG-MKJRR
NRJ4B-B7H7B-YRBXH-HCDFP-PGWRR
WM9XX-NMDQT-9T646-F8VRP-D67WF
P2H4N-C3VJK-68VRF-7HR46-GMQ8F
TFGJN-DT9W2-M36FH-8G2TX-4JPFR
P8N8P-XY46T-HFKD6-23DXW-78PFR
KFPTX-FNJJ3-CKKDJ-WMQ9W-78PFR
2K9YP-N7TKJ-RCJ78-6XWJD-QRQB4
V777H-NJRDT-4BR72-VMXT4-HQTY4
2FCV9-9PNKQ-FPJBH-2KXFW-78PFR
Q8DBN-8YGVG-BM8MY-G44K6-KTKM4
XHRXN-D2TY9-8B7MM-3KJQR-8B3B4
N8CBB-VPJ7F-VGTYR-THJCB-3GKM4