FD9Q7-GN8CT-YR733-FWDCD-RJRHH

Key: FD9Q7-GN8CT-YR733-FWDCD-RJRHH
0xC004C060 - The activation server determined that the specified product key is blocked
PKeyConfig   : Office 2016 Preview
Key      : FD9Q7-GN8CT-YR733-FWDCD-RJRHH
Key Status   : Valid
Product ID   : 00338-97661-92725-AA219
Extended PID  : XXXXX-03389-766-192725-00-1049-9200.0000-1422016
SKU ID     : de52bd50-9564-4adc-8fcb-a345c17f84f9
Description  : Office16_ProPlusR_Retail
Edition ID   : ProPlusRetail
Sub Type    : X20-00539
License Type  : Retail
Channel    : ltPERP
Crypto ID   : 3389 (d3d)
Total Keys   : 199000000 (bdc7fc0)
Block Key Base : Not found

All product 9 keys have been blocked.
Tested: April 12, 2016

Key: 6NKMH-W37FF-JT2VJ-VJFKH-YY6DV
0xC004C060 - The activation server determined that the specified product key is blocked

       -----------------------
Key: 6PCN9-QCH3H-7QH2R-GY97C-BTDK7
0xC004C060 - The activation server determined that the specified product key is blocked

       -----------------------
Key: 8KN7B-3M7DK-M6KTF-PGMVC-P9XX7
0xC004C003 - The activation server determined that the specified product key is blocked

       -----------------------
Key: 8NJ6V-BB36F-T3XWY-XDDK3-WQKX7
0xC004C060 - The activation server determined that the specified product key is blocked

       -----------------------
Key: 9F2KN-7R73D-QD2JH-T6M2J-QDBVH
0xC004C003 - The activation server determined that the specified product key is blocked

       -----------------------
Key: BTW2N-Q62X9-FWJ69-CB6JT-QYH7H
0xC004C060 - The activation server determined that the specified product key is blocked

       -----------------------
Key: KH2XP-QNGV7-DQF8M-RFCVV-T3BVH
0xC004C060 - The activation server determined that the specified product key is blocked

       -----------------------
Key: MVQFJ-G2NTF-XTPQK-K3R48-BWRHH
0xC004C003 - The activation server determined that the specified product key is blocked

       -----------------------
Key: NF6G8-KFQ2K-MHFWR-XPCPY-VQW3V
0xC004C060 - The activation server determined that the specified product key is blocked

9F2KN-7R73D-QD2JH-T6M2J-QDBVH

Key: 9F2KN-7R73D-QD2JH-T6M2J-QDBVH
0xC004C003 - The activation server determined that the specified product key is blocked
PKeyConfig   : Office 2016 Preview
Key      : 9F2KN-7R73D-QD2JH-T6M2J-QDBVH
Key Status   : Valid
Product ID   : 00338-97654-86139-AA908
Extended PID  : XXXXX-03389-765-486139-00-1049-9200.0000-0982016
SKU ID     : de52bd50-9564-4adc-8fcb-a345c17f84f9
Description  : Office16_ProPlusR_Retail
Edition ID   : ProPlusRetail
Sub Type    : X20-00537
License Type  : Retail
Channel    : ltPERP
Crypto ID   : 3389 (d3d)
Total Keys   : 199000000 (bdc7fc0)
Block Key Base : Not found

8NJ6V-BB36F-T3XWY-XDDK3-WQKX7

Key: 8NJ6V-BB36F-T3XWY-XDDK3-WQKX7
0xC004C060 - The activation server determined that the specified product key is blocked
PKeyConfig   : Office 2016 Preview
Key      : 8NJ6V-BB36F-T3XWY-XDDK3-WQKX7
Key Status   : Valid
Product ID   : 00338-97668-04565-AA275
Extended PID  : XXXXX-03389-766-804565-00-1049-9200.0000-0982016
SKU ID     : de52bd50-9564-4adc-8fcb-a345c17f84f9
Description  : Office16_ProPlusR_Retail
Edition ID   : ProPlusRetail
Sub Type    : X20-00539
License Type  : Retail
Channel    : ltPERP
Crypto ID   : 3389 (d3d)
Total Keys   : 199000000 (bdc7fc0)
Block Key Base : Not found

8KN7B-3M7DK-M6KTF-PGMVC-P9XX7

Key: 8KN7B-3M7DK-M6KTF-PGMVC-P9XX7
0xC004C003 - The activation server determined that the specified product key is blocked
PKeyConfig   : Office 2016 Preview
Key      : 8KN7B-3M7DK-M6KTF-PGMVC-P9XX7
Key Status   : Valid
Product ID   : 00338-97654-86012-AA383
Extended PID  : XXXXX-03389-765-486012-00-1049-9200.0000-0982016
SKU ID     : de52bd50-9564-4adc-8fcb-a345c17f84f9
Description  : Office16_ProPlusR_Retail
Edition ID   : ProPlusRetail
Sub Type    : X20-00537
License Type  : Retail
Channel    : ltPERP
Crypto ID   : 3389 (d3d)
Total Keys   : 199000000 (bdc7fc0)
Block Key Base : Not found

6PCN9-QCH3H-7QH2R-GY97C-BTDK7

Key: 6PCN9-QCH3H-7QH2R-GY97C-BTDK7
0xC004C060 - The activation server determined that the specified product key is blocked
PKeyConfig   : Office 2016 Preview
Key      : 6PCN9-QCH3H-7QH2R-GY97C-BTDK7
Key Status   : Valid
Product ID   : 00338-97667-98581-AA117
Extended PID  : XXXXX-03389-766-798581-00-1049-9200.0000-0982016
SKU ID     : de52bd50-9564-4adc-8fcb-a345c17f84f9
Description  : Office16_ProPlusR_Retail
Edition ID   : ProPlusRetail
Sub Type    : X20-00539
License Type  : Retail
Channel    : ltPERP
Crypto ID   : 3389 (d3d)
Total Keys   : 199000000 (bdc7fc0)
Block Key Base : Not found

6NKMH-W37FF-JT2VJ-VJFKH-YY6DV

Key: 6NKMH-W37FF-JT2VJ-VJFKH-YY6DV
0xC004C060 - The activation server determined that the specified product key is blocked
PKeyConfig   : Office 2016 Preview
Key      : 6NKMH-W37FF-JT2VJ-VJFKH-YY6DV
Key Status   : Valid
Product ID   : 00338-97669-22825-AA645
Extended PID  : XXXXX-03389-766-922825-00-1049-9200.0000-0982016
SKU ID     : de52bd50-9564-4adc-8fcb-a345c17f84f9
Description  : Office16_ProPlusR_Retail
Edition ID   : ProPlusRetail
Sub Type    : X20-00539
License Type  : Retail
Channel    : ltPERP
Crypto ID   : 3389 (d3d)
Total Keys   : 199000000 (bdc7fc0)
Block Key Base : Not found

All 60 keys blocked!
Tested: April 6, 2016.

2NVT4-922MQ-YJJ9D-TTR63-B983V
3WRNW-Y93MH-PCH3V-MQ86Y-RC2QV
3X8YH-BTNY7-JWQ77-XDD8W-J8GDV
4GNGX-8V2VP-6X6M7-M6HJK-6CQK7
4HNHG-V9PBB-BBTVY-C3MY4-MWRHH
4M6WN-39C26-P9DQY-7KVFK-JXCQV
8PCNG-49YDX-G4YMH-CY33K-6CQK7
97DPN-4KF87-YJ39R-B8P36-MKMVH
9FNDC-P4Y48-Y29TM-CGXVK-RM6DV
B38M2-NC2KD-8Q84W-RHH2K-2YT97
BBNQD-C2MCP-K3M3R-KP474-K4TDV
BFN8D-4TKCV-BW6DX-PTX79-YDW3V
BP279-N6P76-XTD9W-JQ7F4-X2FHH
C8NBR-K9RGG-MP246-RQGJW-F3KX7
CNBFB-T2J4Y-R9TB3-J4PQY-39MVH
D3BTT-74NTW-97YM7-HJVP9-YDW3V
DNXQ6-QQ997-R3DTX-C6B98-BWRHH
F7DDN-8M2HT-XDFQM-KCJQQ-2WGDV
FJQDN-8HK8C-P6JJH-39F2K-66PQV
GB4DV-N4YYR-Q48RR-VQ8GY-CWGDV
GCRKN-4PY64-3KJCJ-MBBH7-KHJ3V
GDQW8-WNPJJ-MGBXF-KJV3D-49CQV
GM4MM-N8M63-QDDTV-M9TP7-VT9X7
GWNM3-H22CK-94CQ6-RM8HP-V8RHH
GWP6N-BDRY3-B9H6H-XJXF6-6F4HH
HCNVK-24F7X-H6HKV-F3PTR-9W3K7
HNWFX-3G3J7-MC2JF-W6QJ2-KW3K7
HWYTN-9PYG6-48JV6-RQBV4-6Q77H
J24M3-NQFVP-32YQ7-84C9P-TMT97
JK8N6-6JDJV-622D3-RC389-DYH7H
JNG76-6HRMF-7MXP7-XW29C-DDBVH
KCNJT-98PG9-H3M2J-WKCBH-FJRHH
KGVP3-RPNQR-H42QB-63HRV-G6PQV
KHTVQ-NXRTB-4FHF3-67X9F-2KCQV
MNRG6-KQG4F-4DM9K-P79G8-D9MVH
N99G3-MRX3M-VRPFC-PDQ9M-RC2QV
NB2CX-FKCGW-Y329G-CF29G-3V697
NB4JK-TG2RQ-RVTXQ-YH383-DV697
NFFHW-F27T7-4BB6M-V8P9C-HH697
NQF9Q-BP39G-3RD8F-4Y2Y4-MWRHH
NXJCB-7JKCR-JX7XG-FW7TQ-FM6DV
NXKFP-QRFJV-BHDT8-QW3HJ-QDBVH
NYHBJ-Y4TYV-V92GG-8CGXF-WFG97
PN9JM-HY3MF-MJWR3-Y2TYC-GQ77H
PV2T3-XN2DH-23M2J-7FGXQ-Y4G97
QVNX7-XQTP7-HWYHK-8X7DW-VH697
R96MV-NXB8P-MKG67-WTX6K-3RTDV
RKG2G-K2N7K-B33RT-8JGPC-4RG97
T2PNG-6XVFJ-22V8H-6TJKW-JFG97
T8XB4-XNHVY-78BT9-F3CCP-GQ77H
TM8NV-RMPBV-R7GYR-KR8VX-TF4HH
TNWJ9-8CT4J-R28D8-R8B49-66PQV
TWBNW-RDQHV-W4RVY-P378P-P9XX7
VGNVV-BMRR4-28KDD-FR4XG-XQBVH
VNJT9-PYFJ2-66Q4H-TQQR4-X2FHH
WVN98-TRMBQ-QMWC8-P9KKF-GXXX7
YF3NM-QTGTM-4RF99-WVBGK-3RTDV
YG2NW-GQV9Q-D8QRW-3YPBW-RX83V
YNTTT-4D37T-RPKY6-TYMYF-VMH7H
YYKWC-28NB2-VBR9W-7Q8FQ-Y4G97

       -----------------------
Key: HNWFX-3G3J7-MC2JF-W6QJ2-KW3K7
0xC004C003 - The activation server determined that the specified product key is blocked

       -----------------------
Key: PWKQ2-N686D-PF8QF-6R7GX-YDW3V
0xC004C003 - The activation server determined that the specified product key is blocked

       -----------------------
Key: C8NBR-K9RGG-MP246-RQGJW-F3KX7
0xC004C003 - The activation server determined that the specified product key is blocked

       -----------------------
Key: 22N9F-VR8HC-PW8TJ-HR6HM-X4TDV
0xC004C003 - The activation server determined that the specified product key is blocked

       -----------------------
Key: GKN82-DBYMW-7WBWJ-QJ66R-Q9MVH
0xC004C003 - The activation server determined that the specified product key is blocked

All keys blocked!

KVCPN-FGGY7-BQBV6-KWMH9-P377H
QR6NP-8RFX9-6HJV3-HDP8R-PPQK7
4YYXN-6CQVX-PD8G4-J23KD-PYT97
JXTBB-4NX7D-B2PBT-32HKF-WFG97
CN6HW-CH4RP-PQG9B-C43V2-7CFHH
9CNPV-KVM4V-DKVDW-X2V47-R9CQV
6K4PF-6N3Y2-P3Y4J-FXW6F-KBT97
7P3KN-QRQV9-22H4P-RHK9F-9W3K7
NDDX9-4HB7H-Q8DKD-9HYPM-8FG97
8NMFK-H3KXC-M2YXM-CGGYV-GCQK7
N6TG2-XXQX3-HB3FM-7MJCY-F9CQV
PNYJW-274WT-XCYKC-MJW8G-FVV7H
Q3HG3-XNJ4Y-BB92K-8VDDQ-RJRHH
P7WFV-JNKYW-MP8FD-4DX44-FC2QV
Q8HKN-7YWXT-H3QX7-64TQB-92FHH
64GRN-FXW8R-K8647-HXJ3T-CGYVH
NCQGY-MHTHJ-QMG2D-JJ7MQ-YBH7H
8NJ62-FXDMX-8PDKP-KDQV7-VT9X7
7CMNV-87HF4-KVCYX-CKD7X-M983V
64GRN-FXW8R-K8647-HXJ3T-CGYVH
3KWJ2-2YNW7-VYF47-VD9HW-9TPQV
MNWDT-K79VP-QCC2V-M8FPD-MDW3V

KV9NX-R6Q47-68FPH-M66FQ-GF4HH

Key: KV9NX-R6Q47-68FPH-M66FQ-GF4HH
0xC004C060 - The activation server determined that the specified product key is blocked
PKeyConfig   : Office 2016 Preview
Key      : KV9NX-R6Q47-68FPH-M66FQ-GF4HH
Key Status   : Valid
Product ID   : 00338-97670-00936-AA015
Extended PID  : XXXXX-03389-767-000936-00-1049-9200.0000-0712016
SKU ID     : de52bd50-9564-4adc-8fcb-a345c17f84f9
Description  : Office16_ProPlusR_Retail
Edition ID   : ProPlusRetail
Sub Type    : X20-00539
License Type  : Retail
Channel    : ltPERP
Crypto ID   : 3389 (d3d)
Total Keys   : 199000000 (bdc7fc0)
Block Key Base : Not found

4KNF6-BY4QB-QFDW8-MCCJH-94TDV

Key: 4KNF6-BY4QB-QFDW8-MCCJH-94TDV
0xC004C003 - The activation server determined that the specified product key is blocked
PKeyConfig   : Office 2016 Preview
Key      : 4KNF6-BY4QB-QFDW8-MCCJH-94TDV
Key Status   : Valid
Product ID   : 00338-97654-98265-AA211
Extended PID  : XXXXX-03389-765-498265-00-1049-9200.0000-0652016
SKU ID     : de52bd50-9564-4adc-8fcb-a345c17f84f9
Description  : Office16_ProPlusR_Retail
Edition ID   : ProPlusRetail
Sub Type    : X20-00537
License Type  : Retail
Channel    : ltPERP
Crypto ID   : 3389 (d3d)
Total Keys   : 199000000 (bdc7fc0)
Block Key Base : Not found

NT782-4R9JW-JYHG9-VVY8C-JB6DV

Key: NT782-4R9JW-JYHG9-VVY8C-JB6DV
0xC004C003 - The activation server determined that the specified product key is blocked
PKeyConfig   : Office 2016 Preview
Key      : NT782-4R9JW-JYHG9-VVY8C-JB6DV
Key Status   : Valid
Product ID   : 00338-97655-22787-AA048
Extended PID  : XXXXX-03389-765-522787-00-1049-9200.0000-0652016
SKU ID     : de52bd50-9564-4adc-8fcb-a345c17f84f9
Description  : Office16_ProPlusR_Retail
Edition ID   : ProPlusRetail
Sub Type    : X20-00537
License Type  : Retail
Channel    : ltPERP
Crypto ID   : 3389 (d3d)
Total Keys   : 199000000 (bdc7fc0)
Block Key Base : Not found

B7WV8-K4NYK-QM8BD-YGFQT-6F4HH

Key: B7WV8-K4NYK-QM8BD-YGFQT-6F4HH
0xC004C003 - The activation server determined that the specified product key is blocked
PKeyConfig   : Office 2016 Preview
Key      : B7WV8-K4NYK-QM8BD-YGFQT-6F4HH
Key Status   : Valid
Product ID   : 00338-97650-02498-AA066
Extended PID  : XXXXX-03389-765-002498-00-1049-9200.0000-0642016
SKU ID     : de52bd50-9564-4adc-8fcb-a345c17f84f9
Description  : Office16_ProPlusR_Retail
Edition ID   : ProPlusRetail
Sub Type    : X20-00537
License Type  : Retail
Channel    : ltPERP
Crypto ID   : 3389 (d3d)
Total Keys   : 199000000 (bdc7fc0)
Block Key Base : Not found

YGV42-7NYJ7-78C2D-R89XY-R6YVH

Key: YGV42-7NYJ7-78C2D-R89XY-R6YVH
0xC004C060 - The activation server determined that the specified product key is blocked
PKeyConfig   : Office 2016 Preview
Key      : YGV42-7NYJ7-78C2D-R89XY-R6YVH
Key Status   : Valid
Product ID   : 00338-97669-90853-AA714
Extended PID  : XXXXX-03389-766-990853-00-1049-9200.0000-0632016
SKU ID     : de52bd50-9564-4adc-8fcb-a345c17f84f9
Description  : Office16_ProPlusR_Retail
Edition ID   : ProPlusRetail
Sub Type    : X20-00539
License Type  : Retail
Channel    : ltPERP
Crypto ID   : 3389 (d3d)
Total Keys   : 199000000 (bdc7fc0)
Block Key Base : Not found

4Y3VC-HN8BM-P8K7V-QFQ2T-683K7

Key: 4Y3VC-HN8BM-P8K7V-QFQ2T-683K7
0xC004C060 - The activation server determined that the specified product key is blocked
PKeyConfig   : Office 2016 Preview
Key      : 4Y3VC-HN8BM-P8K7V-QFQ2T-683K7
Key Status   : Valid
Product ID   : 00338-97671-74792-AA254
Extended PID  : XXXXX-03389-767-174792-00-1049-9200.0000-0632016
SKU ID     : de52bd50-9564-4adc-8fcb-a345c17f84f9
Description  : Office16_ProPlusR_Retail
Edition ID   : ProPlusRetail
Sub Type    : X20-00539
License Type  : Retail
Channel    : ltPERP
Crypto ID   : 3389 (d3d)
Total Keys   : 199000000 (bdc7fc0)
Block Key Base : Not found

MNQYT-HKDXW-G4V9K-QG7HW-6MT97

Key: MNQYT-HKDXW-G4V9K-QG7HW-6MT97
0xC004C060 - The activation server determined that the specified product key is blocked
PKeyConfig   : Office 2016 Preview
Key      : MNQYT-HKDXW-G4V9K-QG7HW-6MT97
Key Status   : Valid
Product ID   : 00338-97671-22958-AA470
Extended PID  : XXXXX-03389-767-122958-00-1049-9200.0000-0632016
SKU ID     : de52bd50-9564-4adc-8fcb-a345c17f84f9
Description  : Office16_ProPlusR_Retail
Edition ID   : ProPlusRetail
Sub Type    : X20-00539
License Type  : Retail
Channel    : ltPERP
Crypto ID   : 3389 (d3d)
Total Keys   : 199000000 (bdc7fc0)
Block Key Base : Not found

NRQYF-GHQP6-YFP3H-9HC83-TCQK7

Key: NRQYF-GHQP6-YFP3H-9HC83-TCQK7
0xC004C060 - The activation server determined that the specified product key is blocked
PKeyConfig   : Office 2016 Preview
Key      : NRQYF-GHQP6-YFP3H-9HC83-TCQK7
Key Status   : Valid
Product ID   : 00338-97669-86780-AA150
Extended PID  : XXXXX-03389-766-986780-00-1049-9200.0000-0632016
SKU ID     : de52bd50-9564-4adc-8fcb-a345c17f84f9
Description  : Office16_ProPlusR_Retail
Edition ID   : ProPlusRetail
Sub Type    : X20-00539
License Type  : Retail
Channel    : ltPERP
Crypto ID   : 3389 (d3d)
Total Keys   : 199000000 (bdc7fc0)
Block Key Base : Not found

NJF4C-HWDPG-4MDVW-8392C-BTDK7

Key: NJF4C-HWDPG-4MDVW-8392C-BTDK7
0xC004C060 - The activation server determined that the specified product key is blocked
PKeyConfig   : Office 2016 Preview
Key      : NJF4C-HWDPG-4MDVW-8392C-BTDK7
Key Status   : Valid
Product ID   : 00338-97672-30780-AA517
Extended PID  : XXXXX-03389-767-230780-00-1049-9200.0000-0622016
SKU ID     : de52bd50-9564-4adc-8fcb-a345c17f84f9
Description  : Office16_ProPlusR_Retail
Edition ID   : ProPlusRetail
Sub Type    : X20-00539
License Type  : Retail
Channel    : ltPERP
Crypto ID   : 3389 (d3d)
Total Keys   : 199000000 (bdc7fc0)
Block Key Base : Not found

M7NFV-WDGP4-FPJBQ-T66C8-W44HH

Key: M7NFV-WDGP4-FPJBQ-T66C8-W44HH
0xC004C060 - The activation server determined that the specified product key is blocked
PKeyConfig   : Office 2016 Preview
Key      : M7NFV-WDGP4-FPJBQ-T66C8-W44HH
Key Status   : Valid
Product ID   : 00338-97669-74554-AA489
Extended PID  : XXXXX-03389-766-974554-00-1049-9200.0000-0622016
SKU ID     : de52bd50-9564-4adc-8fcb-a345c17f84f9
Description  : Office16_ProPlusR_Retail
Edition ID   : ProPlusRetail
Sub Type    : X20-00539
License Type  : Retail
Channel    : ltPERP
Crypto ID   : 3389 (d3d)
Total Keys   : 199000000 (bdc7fc0)
Block Key Base : Not found