3NHRD-G794X-CPGY2-RGFKQ-B98WY

Key: 3NHRD-G794X-CPGY2-RGFKQ-B98WY
0xC004C060 - The activation server determined that the specified product key is blocked
PKeyConfig   : System
Key      : 3NHRD-G794X-CPGY2-RGFKQ-B98WY
Key Status   : Valid
Product ID   : 00329-60380-36810-AA173
Extended PID  : XXXXX-03296-038-036810-03-1049-9200.0000-3562015
SKU ID     : 6366a32b-72e4-4212-bf11-c22b0e98a435
Description  : Win 10 RTM EnterpriseS Volume:MAK
Edition ID   : EnterpriseS
Sub Type    : [TH]X19-98733
License Type  : Volume:MAK
Channel    : Volume
Crypto ID   : 3296 (ce0)
Total Keys   : 5000000 (4c4b40)
Activ. Count  : 0
Block Key Base : Not found

84333-N23HF-CP6QV-DC9RT-P7JW9

Tested: November 30, 2016

Key: 84333-N23HF-CP6QV-DC9RT-P7JW9
0xC004C020 - The activation server determined that the Multiple Activation Key has exceeded the limit of activations
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
PKeyConfig   : System
Key      : 84333-N23HF-CP6QV-DC9RT-P7JW9
Key Status   : Valid
Product ID   : 00330-30430-00381-AA410
Extended PID  : XXXXX-03303-043-000381-03-1049-9200.0000-1812016
SKU ID     : 60c243e1-f90b-4a1b-ba89-387294948fb6
Description  : Win 10 RTM EnterpriseSN Volume:MAK
Edition ID   : EnterpriseSN
Sub Type    : [TH]X19-98783
License Type  : Volume:MAK
Channel    : Volume
Crypto ID   : 3303 (ce7)
Total Keys   : 750000 (b71b0)
Activ. Count  : 0
Block Key Base : Not found

[5] Win 10 EnterpriseS 2015 LTSB MAK keys

Online and Phone activation

Tested and Activ. Count updated: December 23, 2017

KVCN2-FW9GK-32CT9-4DYG6-J2QGB	15
FMWVN-7PTPQ-PQ72F-BJVXF-K4R8Y
7TPRN-G8QWB-PH7G9-PKHYY-92FCM
F87PP-ND7JG-BYB6M-VHHHP-GQ72M
C4NJW-FHH2K-RVPBB-XRW26-PDKTB
NJJPD-RWW2T-JC2KM-HYYW9-XKXTB
GPTPF-T9N9K-HPWTX-YPKTJ-CPQGB
NVRRT-7X78J-K34JD-3KH8V-HXMPM
K8V26-T8NWJ-J43D2-XFXMM-KD72M
8D4NT-86W9J-JV8X8-962TG-683GB
NRDWD-FQ4BT-PBVHF-9GGRJ-W44CM
KDB77-NQ734-M6VPW-W349W-33WWY
3KPYN-HBWM9-8TM6K-23MT7-2R4CM
XVRJF-BNYKC-42TY2-H9QVJ-YP2JY
WDH9X-BNFTH-XWFFF-BTG82-V8RCM
948N8-K38KX-FVMPW-8GYTT-XQBPM
HTDVD-NJ2P6-HGPD2-4MQ2W-9TPJY
BQMJ7-NBRYB-RTKDJ-CHJFW-JFG6B
2N63Y-M9TRC-DC3MX-CH63F-R3KTB
4VNXT-6X3QQ-VTM7J-C8CB6-VCFCM
MW7VN-D496T-XY2GJ-DX3BM-F9CJY
7YMNV-PG77F-K66KT-KG9VQ-TCQGB
3NHRD-G794X-CPGY2-RGFKQ-B98WY
NGYYH-6TGGK-MV9RT-7FKT7-MBH2M
MNF8J-KHX4P-R2KM2-2HBDG-P7JWY
P8TNQ-4R36W-XPPMC-WDH2C-8XCJY
XDTNX-R838P-BDHB9-FGMX8-YP2JY
Q74C9-BNYHT-GQ4QF-GMX6J-K2FCM
TXXNB-D8PPV-9KJKB-MGQB6-P7JWY
VTTV7-8WNMY-GJYXP-G8TTJ-9TPJY
4HY77-6NGCD-QRQ3K-Q7V26-H8RCM
6V7NJ-C6CPP-GDFKC-K3XF4-JHV2M
MNP3X-DWQD7-RHQ6H-7CM9B-B4G6B
8Y3XX-N2QHJ-4GPPV-DH97H-XD72M
P99B7-WNTBB-XX44W-PDPC4-Q9MPM
R2WFM-NMD47-FBK3G-HR2YK-DYH2M
TKNDC-7QRWR-VHQR2-QWP9K-YDWWY
WCQ7N-RY2XV-HDF3W-7B97D-RJRCM
83643-VNCPW-Q2VRQ-JFCBK-M98WY
NYW94-47Q7H-7X9TT-W7TXD-JTYPM
NFXR7-BCWX8-6HPH7-GK94F-K4R8Y
MXJFW-TNQC6-F3BPT-6X2PJ-F3KTB
QNY9T-88H2H-H2C2D-8CYRD-FM48Y
WQKVN-JFT6G-DD8B6-R7RDV-3J3GB