H38BQ-XFNRY-C6GF2-CT69X-GJG43

Win 10 EnterpriseS 2016 LTSB Volume MAK key

Checked: August 15, 2016

Key: H38BQ-XFNRY-C6GF2-CT69X-GJG43
0xC004C060 - The activation server determined that the specified product key is blocked
PKeyConfig   : Windows 10 build 14385
Key      : H38BQ-XFNRY-C6GF2-CT69X-GJG43
Key Status   : Valid
Product ID   : 00380-20483-70891-AA509
Extended PID  : XXXXX-03802-048-370891-03-1049-9200.0000-2272016
SKU ID     : 2782d615-3249-495b-8260-15a4c2295448
Description  : Win 10 RTM EnterpriseS Volume:MAK
Edition ID   : EnterpriseS
Sub Type    : [RS1]X21-04917
License Type  : Volume:MAK
Channel    : Volume
Crypto ID   : 3802 (eda)
Activ. Count  : 0
Block Key Base : Not found

X2P83-P4NYD-TY4G9-2PY96-KTQF3

Checked: August 15, 2016

Key: X2P83-P4NYD-TY4G9-2PY96-KTQF3
0xC004C060 - The activation server determined that the specified product key is blocked
PKeyConfig   : Windows 10 build 14385
Key      : X2P83-P4NYD-TY4G9-2PY96-KTQF3
Key Status   : Valid
Product ID   : 00380-20483-86666-AA090
Extended PID  : XXXXX-03802-048-386666-03-1049-9200.0000-2272016
SKU ID     : 2782d615-3249-495b-8260-15a4c2295448
Description  : Win 10 RTM EnterpriseS Volume:MAK
Edition ID   : EnterpriseS
Sub Type    : [RS1]X21-04917
License Type  : Volume:MAK
Channel    : Volume
Crypto ID   : 3802 (eda)
Activ. Count  : 0
Block Key Base : Not found

RRKNC-793T6-FMH82-9CG92-8XDF3

Checked: August 14, 2016

Key: RRKNC-793T6-FMH82-9CG92-8XDF3
0xC004C060 - The activation server determined that the specified product key is blocked
PKeyConfig   : Windows 10 build 14385
Key      : RRKNC-793T6-FMH82-9CG92-8XDF3
Key Status   : Valid
Product ID   : 00380-20483-83440-AA250
Extended PID  : XXXXX-03802-048-383440-03-1049-9200.0000-2272016
SKU ID     : 2782d615-3249-495b-8260-15a4c2295448
Description  : Win 10 RTM EnterpriseS Volume:MAK
Edition ID   : EnterpriseS
Sub Type    : [RS1]X21-04917
License Type  : Volume:MAK
Channel    : Volume
Crypto ID   : 3802 (eda)
Activ. Count  : 0
Block Key Base : Not found

2ND39-CHXP3-8FBRY-FDFMX-T84CD

Checked: August 14, 2016

Key: 2ND39-CHXP3-8FBRY-FDFMX-T84CD
0xC004C060 - The activation server determined that the specified product key is blocked
PKeyConfig   : Windows 10 build 14385
Key      : 2ND39-CHXP3-8FBRY-FDFMX-T84CD
Key Status   : Valid
Product ID   : 00380-20483-74282-AA223
Extended PID  : XXXXX-03802-048-374282-03-1049-9200.0000-2272016
SKU ID     : 2782d615-3249-495b-8260-15a4c2295448
Description  : Win 10 RTM EnterpriseS Volume:MAK
Edition ID   : EnterpriseS
Sub Type    : [RS1]X21-04917
License Type  : Volume:MAK
Channel    : Volume
Crypto ID   : 3802 (eda)
Activ. Count  : 0
Block Key Base : Not found

7JJ3P-NDBYD-33PGY-F33JB-K772D

Checked: August 14, 2016

Key: 7JJ3P-NDBYD-33PGY-F33JB-K772D
0xC004C060 - The activation server determined that the specified product key is blocked
PKeyConfig   : Windows 10 build 14385
Key      : 7JJ3P-NDBYD-33PGY-F33JB-K772D
Key Status   : Valid
Product ID   : 00380-20483-74132-AA229
Extended PID  : XXXXX-03802-048-374132-03-1049-9200.0000-2262016
SKU ID     : 2782d615-3249-495b-8260-15a4c2295448
Description  : Win 10 RTM EnterpriseS Volume:MAK
Edition ID   : EnterpriseS
Sub Type    : [RS1]X21-04917
License Type  : Volume:MAK
Channel    : Volume
Crypto ID   : 3802 (eda)
Activ. Count  : 0
Block Key Base : Not found

GPPFN-FYR49-HPM67-KRHBR-K4T43

Checked: August 14, 2016

Key: GPPFN-FYR49-HPM67-KRHBR-K4T43
0xC004C060 - The activation server determined that the specified product key is blocked
PKeyConfig   : Windows 10 build 14385
Key      : GPPFN-FYR49-HPM67-KRHBR-K4T43
Key Status   : Valid
Product ID   : 00380-20483-66324-AA641
Extended PID  : XXXXX-03802-048-366324-03-1049-9200.0000-2262016
SKU ID     : 2782d615-3249-495b-8260-15a4c2295448
Description  : Win 10 RTM EnterpriseS Volume:MAK
Edition ID   : EnterpriseS
Sub Type    : [RS1]X21-04917
License Type  : Volume:MAK
Channel    : Volume
Crypto ID   : 3802 (eda)
Activ. Count  : 0
Block Key Base : Not found

QGRNX-WMVMD-278TM-GK89J-7FT43

Checked: August 13, 2016

Key: QGRNX-WMVMD-278TM-GK89J-7FT43
0xC004C060 - The activation server determined that the specified product key is blocked
PKeyConfig   : Windows 10 build 14385
Key      : QGRNX-WMVMD-278TM-GK89J-7FT43
Key Status   : Valid
Product ID   : 00380-20483-75016-AA574
Extended PID  : XXXXX-03802-048-375016-03-1049-9200.0000-2262016
SKU ID     : 2782d615-3249-495b-8260-15a4c2295448
Description  : Win 10 RTM EnterpriseS Volume:MAK
Edition ID   : EnterpriseS
Sub Type    : [RS1]X21-04917
License Type  : Volume:MAK
Channel    : Volume
Crypto ID   : 3802 (eda)
Activ. Count  : 0
Block Key Base : Not found

KNXTP-CX23X-VWC26-HWKVQ-3PF8Q

Checked: August 13, 2016

Key: KNXTP-CX23X-VWC26-HWKVQ-3PF8Q
0xC004C060 - The activation server determined that the specified product key is blocked
PKeyConfig   : System
Key      : KNXTP-CX23X-VWC26-HWKVQ-3PF8Q
Key Status   : Valid
Product ID   : 00380-20483-87469-AA487
Extended PID  : XXXXX-03802-048-387469-03-1049-9200.0000-2252016
SKU ID     : 2782d615-3249-495b-8260-15a4c2295448
Description  : Win 10 RTM EnterpriseS Volume:MAK
Edition ID   : EnterpriseS
Sub Type    : [RS1]X21-04917
License Type  : Volume:MAK
Channel    : Volume
Crypto ID   : 3802 (eda)
Total Keys   : 5000000 (4c4b40)
Activ. Count  : 0
Block Key Base : Not found

Win 10 Enterprise 2016 LTSB MAK keys

Testsed: December 28, 2017

RXVBN-RPYYF-DC6V8-7PKC4-2KDF3
TNG4B-RXPPW-KH49X-7MJ46-GMV2D
R3H36-MN7F6-JTB3P-H3PRX-CDMPD
XP8VN-8FFFJ-83CHB-XDKMW-DGQF3
NGPV4-TX7V2-VFT64-WF49F-CR48Q
94N9K-834DG-JKYQM-XYX7M-BBJWQ
VHNRV-7R8HH-VC4FC-6MR32-Q3XR3
WJ8PR-N3PQM-6WQBH-B73MX-P38WQ
3Y7P8-G4NCV-BMXY9-WM8R6-6F48Q
9NKTW-FTDYM-XKM98-3CXYW-29YPD
BX6NH-9DHQV-TXHGR-Q7PHM-X4T43
VR99K-VYN32-B7DRY-PJYRQ-Y4H2D
M7KTN-KM897-J468T-KGPWY-X4T43
GN94Y-MW2X7-6BYV3-9GCBT-PDMPD
YDBP2-WNTQQ-HQ88R-DW66R-2KDF3
XTP2Y-6N8DK-BRKMB-HG8M8-PKDF3
N9J4T-PHPB9-WDQ7W-TR4B3-Y4H2D
6NVBY-BBXYQ-6YTDQ-BMF29-JXDF3
M6T7G-DXNWW-8PF9R-KTC23-8K9R3
NGQMT-G66YG-KP6TC-8VH6V-9BV2D
NBFQ6-6HH2J-MPG9W-TRRYC-Q3XR3
KDNWB-PBPGT-83W6V-3CP84-QGQF3
N247Y-7CBQ3-4WYBT-QCKV4-Q9PJQ
FNJ7R-XKFBF-DMXC9-636TB-X4T43
QG7X2-NF924-JB8D4-7KRY6-J2RCD
YJBMD-HCNWG-BYJHD-VV4T3-GF48Q
TKNQC-JG7BW-GR9W4-7YWPD-MDXR3
4G2MP-TNJBG-476TT-Q3PKK-YDXR3
BNWRH-42VKK-TXGPD-QF39B-QJ4CD
M3G7T-N8TG6-88F3Q-9KPFX-CDMPD
N7VJC-VX2KK-QFVW6-DDY6R-GXYPD
VFYXP-NXCBV-3WBCB-QRV4X-QV72D
7WNDW-6RWK2-Q49X9-V8QPR-F62JQ
QFDVN-HVC89-Y3RFQ-8BVXG-PDMPD
JDYN4-CDF68-XT472-PMPMD-H23F3
B897X-FN82B-VQY6X-GFJ6R-K4T43
C876N-BVV6F-YQ88H-73Q79-YDXR3
X2PFN-Y6X79-38V27-T7979-4JR8Q
NW8KT-WWHQW-XJCWK-PVPHV-JQMPD
NYFCF-6MMR4-47Y4C-QJ39M-2PRCD
FNV44-4DB6J-WCR7T-RVT9T-VCF8Q
RXHMY-FVNW7-8KM3V-TVYWC-XTQF3
F2WWX-VGNRY-KX97X-6P82K-66QF3
VRF42-6NCRP-VPYCK-P96XC-HH72D
TN9TJ-HQCWB-94DV6-PRBYB-8FH2D
NRQB6-GY23F-76PDK-BP8J2-6JG43
XNVWC-24PF8-4Q98F-R7GXX-GJG43
F7DBQ-BFN3K-77T6Y-CYFFW-XW4CD
NF24B-KQ4KW-K4328-K2HRK-JXDF3
73RBN-G2DMW-TY8TC-V9J94-TVKR3
GNKJC-6X2HQ-XMTT2-TKJKP-3YJWQ
C96DQ-C9NCC-X3C4R-PM3HV-FJR8Q
YR4M9-NYHGQ-VGCW7-GQRMY-RC3F3
YN7Y2-YRJWH-Q3FXY-G8Y98-4VWWQ
MRTGQ-7FN4Y-KPB9C-3JDVH-R9DF3
4FNRX-T93TX-XFJY4-724KF-2KDF3
H38BQ-XFNRY-C6GF2-CT69X-GJG43
X2P83-P4NYD-TY4G9-2PY96-KTQF3
RRKNC-793T6-FMH82-9CG92-8XDF3
2ND39-CHXP3-8FBRY-FDFMX-T84CD
7JJ3P-NDBYD-33PGY-F33JB-K772D
GPPFN-FYR49-HPM67-KRHBR-K4T43
QGRNX-WMVMD-278TM-GK89J-7FT43
KNXTP-CX23X-VWC26-HWKVQ-3PF8Q